Podľa najnovšej správy EGBA o udržateľnosti poslali jej členovia v minulom roku svojim zákazníkom 45,5 milióna správ na podporu bezpečnejšieho hrania, pričom takmer polovica z nich bola personalizovaná.

Podľa zverejnenej tretej výročnej správy organizácie o udržateľnosti členovia Európskej asociácie pre hazardné hry a stávky (EGBA) v minulom roku zintenzívnili svoje úsilie o propagáciu bezpečnejšieho hrania a svojim zákazníkom poslali 45,5 milióna správ o bezpečnejšom hraní, čo predstavuje 20% ročný nárast. Takmer polovica alebo 48% týchto oznámení bola personalizovaná, čo znamená, že boli zaslané jednotlivým zákazníkom v priamej reakcii na ich aktuálne správanie pri hraní, pričom v predchádzajúcom roku to bolo 40%, čo naznačuje čoraz individuálnejší prístup členov EGBA k propagácii bezpečnejšieho hrania.

Vo výročnej správe o udržateľnosti EGBA 2022/23 sa uvádza spoločné úsilie a pokrok, ktorý asociácia a jej členovia dosiahli v oblasti podpory bezpečných a udržateľných hazardných hier a pozitívneho prínosu pre spoločnosť v Európe. V správe sú zahrnuté súhrnné údaje členov EGBA týkajúce sa ich zákazníkov, nástrojov a propagácie bezpečnejších hazardných hier, sociálnych príspevkov, po prvýkrát aj ich pokroku v oblasti zamestnanosti a rozmanitosti a energetiky a životného prostredia. Správa obsahuje aj časť venovanú kľúčovým iniciatívam členov EGBA v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov.

ZDROJ: EGBA

„Teší nás, že naši členovia naďalej dosahujú pozitívny pokrok vo svojom úsilí podporovať bezpečnejšie hranie hazardných hier. To všetko je súčasťou ich záväzku klásť udržateľný prístup k hazardným hrám do centra ich činnosti. Príspevok našich generálnych riaditeľov v tejto správe dokazuje ich osobný a zásadný záväzok voči kolektívnej snahe o udržateľnosť asociácie. Obzvlášť nás teší, že sme tento rok rozšírili rozsah nášho vykazovania udržateľnosti a po prvýkrát sme zverejnili nové údaje o pokroku našich členov v oblasti zamestnanosti a rozmanitosti, ako aj metriky týkajúce sa energetickej a environmentálnej výkonnosti.“ – Maarten Haijer, generálny tajomník EGBA.

Kľúčové európske údaje od členov EGBA (2022)

Zákazníci

Celkový počet zákazníckych účtov sa zvýšil na 31,2 milióna, čo predstavuje 5 % ročný nárast.

Medzi zákazníkmi bolo 74% mužov, zatiaľ čo 26% zákazníkov tvorili ženy.

Najväčšími skupinami zákazníkov podľa veku boli zákazníci v kategóriách 26-35 rokov a 36-50 rokov, pričom každá z nich predstavovala 30 % zákazníkov.

Bezpečnostné nástroje

Počet zákazníkov, ktorí využívajú aspoň jeden nástroj na bezpečnejšie hranie, sa zvýšil na 18,4 milióna, čo predstavuje 60 % zákazníkov. Dobrovoľne použilo bezpečnostný nástroj 30% zákazníkov.

Najobľúbenejším nástrojom bezpečnejšieho hrania boli limity vkladov, ktoré predstavovali 67% nástrojov, ktoré zákazníci využívali.

Propagácia bezpečnejších hazardných hier

Zákazníkom bolo zaslaných 45,5 milióna správ na podporu bezpečnejšieho hrania, čo predstavuje 20% ročný nárast. Z toho 21,7 milióna správ bolo personalizovaných, čo predstavuje 42% ročný nárast počtu personalizovaných správ. Podiel personalizovaných správ sa zvýšil na 48% všetkých správ o bezpečnejšom hraní, pričom v predchádzajúcom roku to bolo 40%.

51% zákazníkov, s ktorými sme intervenovali v súvislosti s ich správaním pri hraní hazardných hier, znížilo svoje finančné straty v trojmesačnom období bezprostredne po intervencii – a naši členovia pokračovali v interakcii s tými, ktorí tak neurobili.

76% všetkých zamestnancov absolvovalo počas sledovaného roka špecializované školenie o bezpečnejšom hraní, pričom počet zamestnancov, ktorí absolvovali takéto školenia, sa medziročne zvýšil o 5%.

Sociálne príspevky

Príspevky na výskum, vzdelávanie a liečbu problémového hráčstva (RET) v Európe sa zvýšili na 49 miliónov EUR, čo predstavuje 109% ročný nárast.

Príspevky rôznym európskym charitatívnym organizáciám a spoločenským iniciatívam predstavovali 127 miliónov EUR, čo je ročný pokles o 5%.

Zamestnanosť a rozmanitosť

Celkovo 63 386 zamestnancov, čo predstavuje 11% ročný nárast, v rámci online aj kamenných prevádzok.

57% zamestnancov tvorili muži a 43% ženy.

Energia a životné prostredie

Celkové emisie skleníkových plynov predstavovali 0,77 milióna ton CO2e v rámci online aj pozemných operácií, čo predstavuje 12% ročný nárast.

Celková spotreba energie predstavovala 198,5 gigawatthodín (GWh) v rámci online aj pozemných operácií, čo predstavuje ročný nárast o 5%.

Obnoviteľná energia sa spotrebovala v objeme 137,4 GWh, čo predstavuje ročný nárast o 6%, pričom podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie bol 69,2%, čo predstavuje nárast oproti 68,6% v predchádzajúcom roku.