štvrtok, 30 mája, 2024
- REKLAMA -spot_img

Informácie o spracúvaní osobných údajov (GDPR)

 

Obchodná spoločnosť iGames, s.r.o., so sídlom: Vencová 2382/4, 040 01 Košice – mestská časť Sever, IČO: 52 641 007, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 47469/V (ďalej aj len ako “Prevádzkovateľ“) si Vás dovoľuje informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov, a to v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):

A. PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť iGames, s.r.o., so sídlom: Vencová 2382/4, 040 01 Košice – mestská časť Sever, IČO: 52 641 007, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 47469/V.

B. ÚČELY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

 1. Spravodajská a publicistická činnosť (winsider.sk): za účelom prípravy článkov, reportáží, resp. iného spravodajského alebo publicistického obsahu vrátane obrazového alebo zvukového záznamu;
 2. Zmluvní partneri: za účelom spravovania zmluvného vzťahu a plnenia povinností spojených so zmluvným vzťahom (evidencia zmlúv, kontrola zmlúv, plnenie zmluvných povinností a pod.);
 3. Účtovníctvo a daňová agenda: plnenie povinností Prevádzkovateľa na úseku účtovníctva, clá a daní;
 4. Marketing a mailová komunikácia: za účelom propagovania produktov Prevádzkovateľa a jeho služieb;
 5. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: plnenie povinností Prevádzkovateľa na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu;
 6. Registratúra: plnenie povinností Prevádzkovateľa na úseku správy registratúry a archívnictva.

C. ROZSAH VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SPRACÚVAME

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:

a. na účel Spravodajská a publicistická činnosť (winsider.sk):

 • identifikačné údaje dotknutej osoby,
 • kontaktné údaje dotknutej osoby,
 • platobné údaje dotknutej osoby,
 • ostatné údaje dotknutej osoby, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;

b. na účel Zmluvní partneri:

 • identifikačné údaje zmluvného partnera,
 • kontaktné údaje zmluvného partnera,
 • platobné údaje zmluvného partnera,
 • ostatné údaje zmluvného partnera, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;

c. na účel Účtovníctvo a daňová agenda:

 • identifikačné údaje dotknutej osoby a zmluvného partnera,
 • kontaktné údaje dotknutej osoby a zmluvného partnera,
 • platobné údaje dotknutej osoby a zmluvného partnera,
 • ostatné údaje dotknutej osoby a zmluvného partnera, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;

d. na účel Marketing a mailová komunikácia:

 • identifikačné údaje dotknutej osoby, zmluvného partnera a iných osôb, ak na to udelili súhlas,
 • kontaktné údaje dotknutej osoby, zmluvného partnera a iných osôb, ak na to udelili súhlas,
 • ostatné údaje dotknutej osoby, zmluvného partnera a iných osôb, ak na to udelili súhlas, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;

e. na účel Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu:

 • identifikačné údaje dotknutej osoby a zmluvného partnera,
 • kontaktné údaje dotknutej osoby a zmluvného partnera,
 • platobné údaje dotknutej osoby a zmluvného partnera,
 • kópie dokladov dotknutej osoby a zmluvného partnera,
 • údaj, či ide o politicky exponovanú osobu a/alebo sankcionovanú osobu,
 • údaje o konečných užívateľoch výhod,
 • ostatné údaje dotknutej osoby a zmluvného partnera, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu;

f. na účel Registratúra:

 • identifikačné údaje dotknutej osoby a zmluvného partnera,
 • kontaktné údaje dotknutej osoby a zmluvného partnera,
 • údaje dotknutej osoby a zmluvného partnera, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vopred určeného účelu.

 D. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledovných právnych základoch:

 1. na účel Spravodajská a publicistická činnosť (winsider.sk): oprávnený záujem;
 2. na účel Zmluvní partneri: zmluvný vzťah a opatrenia pred uzatvorením zmluvného vzťahu;
 3. na účel Účtovníctvo a daňová agenda: plnenie zákonnej povinnosti;
 4. na účel Marketing a mailová komunikácia: súhlas so spracúvaním osobných údajov;
 5. na účel Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: plnenie zákonnej povinnosti;
 6. na účel Registratúra: plnenie zákonnej povinnosti.

E. ZÍSKAVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje pre jednotlivé účely nasledovne:

 1. na účel Spravodajská a publicistická činnosť (winsider.sk): od Vás ako spolupracovníka, respondenta, čitateľa alebo autora,
 2. na účel Zmluvní partneri: od Vás ako nášho zmluvného partnera;
 3. na účel Účtovníctvo a daňová agenda: od Vás ako spolupracovníka, respondenta, čitateľa, autora alebo zmluvného partnera;
 4. na účel Marketing a mailová komunikácia: od Vás, ak ste na to udelili súhlas;
 5. na účel Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: od Vás ako zmluvného partnera; z verejne dostupných zdrojov;
 6. na účel Registratúra: od Vás spolupracovníka, respondenta, čitateľa, autora alebo zmluvného partnera.

F. INFORMÁCIA, ČI IDE O ZÁKONNÚ ALEBO ZMLUVNÚ POŽIADAVKU NA SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ vyžaduje Vaše osobné údaje ako zákonnú alebo zmluvnú požiadavku v prípade nasledovných účelov:

 1. na účel Zmluvní partneri: zmluvná požiadavka;
 2. na účel Účtovníctvo a daňová agenda: zákonná požiadavka;
 3. na účel Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu: zákonná požiadavka;
 4. na účel Registratúra: zákonná požiadavka.

G. INFORMÁCIA, ČI DOCHÁDZA K SPRACÚVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE PRÁVNEHO ZÁKLADU OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na právnom základe oprávnený záujem pre účel Spravodajská a publicistická činnosť (winsider.sk).

H. DOBA SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje:

 1. na účel Spravodajská a publicistická činnosť (winsider.sk) po dobu: Osobné údaje budeme spracúvať počas trvania oprávneného záujmu. Ak sa osobné údaje spracúvajú ako podklad na prípravu článku, správy alebo iného novinárskeho celku vrátane obrazového sprievodu, prestaneme ich spracúvať, ak sa takto nepoužijú, a zároveň nepredpokladáme, že sa údaje použijú v inom pripravovanom alebo posudzovanom materiáli. Ak sú osobné údaje uverejnené v článku, reportáži alebo inom novinárskom diele vrátane jeho obrazového sprievodu, spracúvajú sa v elektronickej podobe uložením na vhodné dátové médium na prevádzku príslušného elektronického média alebo na archiváciu príslušného tlačeného média v elektronickej podobe bez časového obmedzenia. Ak sa osobné údaje spracúvajú na preukázanie oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov a na preukázanie pravdivosti nami zverejneného obsahu, môžu sa spracúvať bez časového obmedzenia v závislosti od ich povahy, pričom spracúvanie ukončíme sami, ak pominie dôvod na jeho vykonanie. Ak sa osobné údaje spracúvajú uložením do fototéky, spracúvajú sa po dobu platnosti povolenia na zverejnenie príslušného obrázku (t. j. v niektorých prípadoch bez časového obmedzenia).
 2. na účel Zmluvní partneri po dobu: trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho skončení;
 3. na účel Účtovníctvo a daňová agenda po dobu: 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú;
 4. na účel Marketing a mailová komunikácia po dobu: do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov;
 5. na účel Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu po dobu: počas trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu alebo vykonania obchodu medzi Vami a Združením, prípadne aj dlhšie, ak o to požiada osobitný orgán;
 6. na účel Registratúra po dobu: ukladajúcu zákonnými predpismi na úseku správy registratúry.

I. INFORMÁCIA O VAŠICH PRÁVACH AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Prevádzkovateľ si Vás ako dotknutú osobu dovoľuje informovať, že voči Prevádzkovateľovi si môžete uplatniť nasledovné práva: právo na informácie pri získavaní osobných údajov, právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie (právo na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť.

PRÁVO NA INFORMÁCIE PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na informácie znamená Vašu možnosť, ako dotknutej osoby, zistiť už pred, resp. pri získavaní Vašich osobných údajov ako bude Prevádzkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje, ako aj určené podmienky tohto spracúvania. Jeho obsahom je napríklad právo na informácie o totožnosti a kontaktných údajoch Prevádzkovateľa a jeho zodpovednej osoby, účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, oprávnených záujmoch, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov (ak existujú), doby ich uchovávania, výpočtu práv, ktoré máte, možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo informácie, či pri spracúvaní Vašich osobných údajov dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu alebo cezhraničnému prenosu a pod. Spoločnosť je povinná splniť si tieto povinnosti pri získavaní Vašich osobných údajov, ak sa získavajú od Vás (dotknutej osoby), v iných prípadoch v primeranej lehote, najneskôr však do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, resp. najneskôr do prvého kontaktu s dotknutou osobou, ak sa majú osobné údaje použiť na komunikáciu.

Ak by mal Prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne Vám pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie.

PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM

Právo na prístup zahŕňa nasledovné tri čiastkové práva Vás, ako dotknutej osoby:

 1. právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno,
 2. právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, teda Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu Vašich osobných údajov (ako dotknutej osoby), ktoré spracúva. Žiadosť môžete podať akýmkoľvek spôsobom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe. Môžete však požiadať o iný spôsob sprístupnenia.
 • právo na súvisiace informácie, ktoré zahŕňa najmä:
 • právo na informáciu o účeloch spracúvania,
 • právo na informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov,
 • právo na informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä informácia o príjemcoch v tretích krajinách alebo v rámci medzinárodných organizácií,
 • právo na informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, a v prípade, ak to nie je možné, aspoň kritéria na jej určenie,
 • právo požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a právo namietať proti takémuto spracúvaniu,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • právo na akékoľvek dostupné informácie o zdroji osobných údajov, z ktorého sa osobné údaje získali, ak sa nezískali od dotknutej osoby,
 • v prípade automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania – právo na zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,
 • ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu.

PRÁVO NA OPRAVU

V prípade, ak sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúva Prevádzkovateľ neaktuálne, nesprávne alebo neúplné, máte právo na ich opravu alebo doplnenie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvieme. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

PRÁVO NA VYMAZANIE (PRÁVO NA ZABUDNUTIE)

Prevádzkovateľ je povinný Vaše osobné údaje vymazať ak je splnený niektorý z dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelila podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu (podľa článku 21 ods. 1 GDPR) a nad jej právami neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR,
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha (prevádzkovateľ teda osobné údaje vymaže, ak mu to ukladajú takéto právne predpisy),
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Ak sú na to splnené podmienky (viď nižšie), spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzíme. Ak sa spracúvanie obmedzí, takéto osobné údaje sa okrem ich uchovávania, spracúvajú výlučne:

 1. s Vašim súhlasom alebo
 2. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, budeme ako Prevádzkovateľ informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

PRÁVO NAMIETAŤ

Máte právo, ako dotknutá osoba kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov:

 1. z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, a to v nasledovných prípadoch spracúvania, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na nižšie uvedených ustanoveniach GDPR:

a. v prípade spracúvania, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi (podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR) alebo

b. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Dôsledky: V prípade namietania, Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2. ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

3. v súvislosti s poskytovaním služieb poskytovaných na diaľku prostredníctvom spojenia elektronickými zariadeniami, môžete, ako dotknutá osoba, uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

4. z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely (podľa článku 89 ods. 1 GDPR), s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ

Dotknutá osoba má právo:

 1. získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi v určenom formáte, ktorý umožňuje prenos (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) a
 2. preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
 • sa spracúvanie zakladá na súhlase (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR), alebo na zmluve (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, avšak nesmie to mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ

V prípade akýchkoľvek pochybností s dodržiavaním povinností pri spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom máte právo podať sťažnosť  vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

J. INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ODVOLAŤ VÁŠ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade ak ste ako dotknutá osoba udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľovi, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať a to nasledovným spôsobom: zaslaním emailovej správy na emailovú adresu: info@igames.sk.

K. INFORMÁCIA O POSKYTOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ĎALŠÍM OSOBÁM

Združenie ako prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje nasledovným príjemcom:

 • sprostredkovateľom: WebSupport s.r.o., so sídlom Karadžičova 7608/12 821 08 Bratislava, IČO: 36 421 928, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 63270/B.

L. INFORMÁCIA O PRENOSOCH VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prenos Vašich osobných údajov sa neuskutočňuje.

M. INFORMÁCIA O PROFILOVANÍ/AUTOMATIZOVANOM ROZHODOVANÍ

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a automatizované rozhodovanie.

N. INFORMÁCIA O MOŽNOSTI UPLATNENIA VAŠICH PRÁV

V prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: info@igames.sk. V prípade sťažnosti sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Spoločnosť iGames, s.r.o., so sídlom: Vencová 2382/4, 040 01 Košice – mestská časť Sever, IČO: 52 641 007, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 47469/V (ďalej aj len ako “Prevádzkovateľ“) využíva na webovej stránke winsider.sk technológie, medzi ktoré patria aj súbory cookies, aby sa Vám daná webová stránka ľahšie využívala a aby sa Vám obsah lepšie prispôsobil na mieru. Cieľom týchto zásad je vysvetliť, čo sú to súbory cookies, aký je ich účel na tejto webovej stránke a akým spôsobom ich môžete regulovať alebo vymazať, ak sa tak rozhodnete vykonať.

ČO SÚ COOKIES?

Webová stránka rovnako ako väčšina ostatných webových stránok využívajú súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré server pri prehliadaní našej webovej stránky stiahne na Vaše zariadenie (počítač/tablet/telefón). V prípade, ak naše webové sídlo opätovne navštívite prostredníctvom rovnakého zariadenia, vďaka súborom cookies v ňom uložených je naša webová stránka schopná rozpoznať, že ste uvedenú webovú stránku už navštívili a umožní jej čítať informácie, ktoré súbory cookies obsahujú. Vzhľadom k tomu Vám cookies môžu uľahčiť používanie webovej stránky, nakoľko si napríklad zapamätajú predvolené jazykové nastavenie, prihlasovacie údaje a pod.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti“ – rôznu dobu uloženia vo Vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (tzv. session cookies), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (tzv. permanent cookies).

Viac informácií o súboroch cookies nájdete napríklad aj tu: www.allaboutcookies.org / www.google.co.uk/policies/technologies/cookies

PREČO POUŽÍVAME COOKIES?

Súbory cookies nám napomáhajú k tomu, aby naša webová stránka fungovala tak, ako očakávate, pričom si napr. pamätajú Vaše preferované jazykové nastavenie, vložené prihlasovacie údaje, zlepšujú rýchlosť a bezpečnosť webovej stránky a keďže cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše úkony a preferencie, nepretržite tým pre Vás našu webovú stránku vylepšujú.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?

Cookies, ktoré sa používajú na tejto webovej stránke sú rozdelené do nasledujúcich kategórií.

NEVYHNUTNÉ COOKIES

Tieto cookies sú potrebné pre plynulý chod stránky a poskytovanie našich služieb. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, teda ich použitie je z technického hľadiska nevyhnutné

VOLITEĽNÉ COOKIES

Tieto cookies nie sú nevyhnutné pre samotný chod stránky, ale pomáhajú nám analyzovať dáta, na základe ktorých Vám vieme ponúknuť kvalitnejšie služby priamo na mieru.

Názov: Google Analytic

Účel: marketing a meranie návštevnosti

Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Link: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Názov: Google Adwords

Účel: marketing a meranie návštevnosti

Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Link: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008

Názov: Etarget

Účel: marketing a meranie návštevnosti

Adresa: ETARGET SE, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovakia

Link: https://www.etarget.sk/cookies.php

Názov: Facebook

Účel: marketing a meranie návštevnosti

Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Link: https://www.facebook.com/about/privacy/

AKO COOKIES REGULOVAŤ?

Schválenie cookies je pri používaní našej webovej stránky povinné; ak nechcete, aby sa do Vášho koncového zariadenia ukladali cookies, môžete túto funkciu deaktivovať v systémových nastaveniach Vášho prehliadača a súčasne už uložené cookies môžete kedykoľvek zmazať taktiež v systémových nastaveniach Vášho prehliadača. Pre bližšie informácie Vám odporúčame prečítať si informácie poskytované výrobcom konkrétneho internetového prehliadača, nakoľko postup regulácie a vymazania súborov cookies sa môže líšiť v závislosti od používaného prehliadača. Ak chcete zistiť ako tak urobiť na konkrétnom prehliadači, môžete použiť funkciu Pomocník, prípadne navštívte stránku www.allaboutcookies.org, ktorá krok za krokom vysvetľuje ako regulovať a vymazať súbory cookies vo väčšine prehliadačov.

Potrebné je však upozorniť na to, že ak nesúhlasíte s využívaním niektorých cookies (najmä technické a funkčné cookies), môžu byť niektoré služby/funkcionality webovej stránky nedostupné alebo nesprávne funkčné.

Keďže informácie získané prostredníctvom cookies nám pomáhajú vylepšovať kvalitu nami poskytovaných služieb a funkcionalitu webových stránok tak, aby Vám čo najviac vyhovovali a poskytovali plný komfort pri ich užívaní, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste udelili súhlas aj na používanie cookies špecifickej funkcionality a analytické cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa.