Zástupcovia Rady pre reklamu a Úradu pre reguláciu hazardných hier podpísali 13.júla 2023 Memorandum o spolupráci v oblasti presadzovania pravidiel zodpovednej reklamy na hazardné hry obsiahnutých v Etickom kódexe reklamnej praxe a Kódexe zodpovednej reklamy hazardných hier.

Je spoločensky žiaduce, aby sa reklama na hazardné hry riadila vysokými a v zahraničnej praxi už zaužívanými štandardami pre ochranu maloletých a iných zraniteľných skupín, a mala spoločensky zodpovedný reklamný obsah. Spoločenská zodpovednosť a samoregulačný princíp je dôležitým prvkom regulácie, keďže cielená prevencia predchádza represívnemu režimu a umožňuje zlepšovať a podporovať bezpečné prostredie pre poskytovanie služieb v oblasti hazardných hier.

V úzkej súčinnosti Úradu pre reguláciu hazardných hier a prevádzkovateľov hazardných hier boli na dobrovoľnej a samoregulačnej báze dohodnuté pravidlá reklamy v oblasti hazardných hier s cieľom definovať jasné, zrozumiteľné a akceptovateľné požiadavky na zodpovednú reklamu a na základe tejto spoločnej iniciatívy Úradu a prevádzkovateľov hazardných hier bol prijatý Kódex zodpovednej reklamy v oblasti hazardných hier v Slovenskej republike s ambíciou, aby sa pravidlá reklamy prijaté v Kódexe zodpovednej reklamy stali určujúcim štandardom v oblasti propagovania hazardných hier v Slovenskej republike.

ZDROJ: Úrad pre reguláciu hazardných hier

Memorandum o spolupráci medzi Radou pre reklamu a Úradom nadväzuje na tento krok a bolo podpísané za účelom zabezpečenia dohľadu a kontroly nad uplatňovaním a dodržiavaním princípov zodpovednej reklamy obsiahnutých najmä v Kódexe zodpovednej reklamy. Signatári tohto Kódexu, prípadne asociácie združujúce jednotlivých signatárov majú záujem uznať príslušnosť a právomoc Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu na účely posudzovania sťažností na reklamu alebo iných podnetov na prešetrenie konkrétnej reklamy a jej rozpor s platným Kódexom zodpovednej reklamy.

Hazardné hry tvoria významný segment reklamy. Zároveň však reprezentujú produkt, reklama ktorého si vyžaduje zvýšenú mieru zodpovednosti. „Oceňujeme, že túto zodpovednosť si zadávatelia takejto reklamy plne uvedomujú a zaviazali sa k dodržiavaniu pravidiel, ktoré spoločensky zodpovedné správanie a ochranu maloletých ako aj iných zraniteľných skupín významne posilnia. Rada pre reklamu ako samoregulačný orgán, ktorý viac ako 28 rokov presadzuje šírenie etickej a zodpovednej reklamy je pripravená poskytnúť svoje skúsenosti a súčinnosť pri zabezpečení dohľadu, a kontroly nad dodržiavaním týchto princípov a prispieť tak k šíreniu spoločensky zodpovedného obsahu v oblasti propagácie hazardných hier“, uviedla Miriam Benčíková Kušnírová, prezidentka RPR.