Spoločnosť Casino Guru sa podujala na ambicióznu úlohu. Riešiť problémové hranie a posilniť postavenie hráčov spôsobom, ktorý im umožní vylúčiť sa z hazardných hier nielen na miestnej alebo národnej úrovni, ale globálne, t.j. na celom svete. Spoločnosť na tento účel vydala dokument, v ktorom načrtla ako by fungoval globálny systém samovylúčenia alebo GSES.

GSES stanovuje základné princípy globálnej siete zúčastnených operátorov, ktorí by sa pripojili prostredníctvom API. Odtiaľto systém slúži podobne ako akýkoľvek iný program samovylúčenia. Počas registrácie u prevádzkovateľov hazardných hier GSES automaticky skontroluje, či je osoba zaregistrovaná v globálnom systéme, a podľa toho koná.

Spoločnosť Casino Guru chce umožniť, aby sa k nej mohli pripojiť aj osoby, ktoré nie sú hráčmi hazardných hier, s cieľom chrániť anonymitu tých, ktorí môžu pociťovať ujmu súvisiacu s hraním hazardných hier, ale chcú zostať pod dohľadom.

Riešenie problému na už rozvinutom trhu

Spoločnosť Casino Guru uznala, že existujúce nástroje na ochranu spotrebiteľov pred poškodením, vrátane vylúčenia u jedného prevádzkovateľa alebo využívania zavedených národných programov samovylúčenia, neboli také komplexné, ako je potrebné na dosiahnutie požadovaných výsledkov pri presadzovaní bezpečnosti hráčov v rôznych jurisdikciách.

Väčšina regulačných orgánov obmedzila rozsah svojich programov samovylúčenia na miestnej úrovni, ale globálnu iniciatívu možno úspešne uskutočniť, aj keď jej stále stoja v ceste určité objektívne ťažkosti. Tím Casino Guru tvrdí, že GSES možno presadzovať postupne a zaviesť ho ako zlatý štandard, zdá sa, že podobným spôsobom, ako napríklad spoločnosť Sportradar zabezpečuje integritu športu prostredníctvom svojej služby Integrity Service.

Potenciálny konfliktný bod by mohol vyplynúť zo subjektu, ktorý by takýto nástroj oficiálne spravoval. Casino Guru tvrdí, že by to mala byť nezávislá organizácia, ktorá bude mať dôveru zainteresovaných strán. Táto myšlienka pritom nie je až taká nová, keďže v Spojenom kráľovstve a Španielsku sa objavili výzvy na európsku a medzinárodnú spoluprácu pri riešení rôznych problémov spojených s odvetvím hazardných hier.

ZDROJ: shutterstock.com

Práca na GSES do hĺbky

Biela kniha vydaná spoločnosťou Casino Guru je komplexná a zaoberá sa mnohými potenciálnymi výzvami systému vrátane toho, ako by sa ľudia identifikovali a aké očakávania by mal systém od jednotlivcov až po rozsah potrebných podrobností a účasti. Vedúci predstaviteľ spoločnosti Casino Guru pre udržateľné a bezpečné hranie Šimon Vincze k téme uviedol:

„Najväčšou výzvou je pravdepodobne zabezpečenie širokej implementácie globálneho systému medzi prevádzkovateľmi a ostatnými zainteresovanými stranami v odvetví. Systém sa spolieha na dobrovoľnú účasť, keďže pravdepodobne nikdy nedôjde k jeho presadzovaniu zo strany regulačných orgánov. Vieme, že na strane hráčov je potreba vylúčiť sa globálne a na strane prevádzkovateľov je vôľa znížiť škody spôsobené hazardnými hrami. Funkčným a spoľahlivým globálnym systémom s dôveryhodným riadením môžeme dosiahnuť jeho široké zavedenie.“

ZDROJ: CasinoGURU

Casino Guru – udržateľný a bezpečnejší hazard

Zdá sa, že ďalšou obavou, ktorá môže spotrebiteľov odradiť, je ochrana súkromia. Systém Casino Guru však bude mať niekoľko zásadných riešení tohto problému, ktoré zabezpečia, že nikto nebude môcť zistiť, či sa osoba sama vylúčila alebo nie. GSEG uznáva, že zlí aktéri sa môžu pokúsiť identifikovať ľudí, ktorí sú zaregistrovaní v takomto programe, a použiť tieto informácie proti nim, ale už existuje možné riešenie. Žiadna tretia strana by nebola schopná zistiť, prečo (z akého dôvodu) je osoba súčasťou GSEG a či má problém s hazardnými hrami.

Globálny systém sa bude snažiť motivovať ďalších ľudí, aby sa doň zapojili, aby sa problémoví hráči „stratili v dave“, ako hovorí spoločnosť. GSES určite čelí viacerým výzvam, ale biela kniha je dostatočne podrobná na to, aby ponúkla riešenie všetkých najčastejších výčitiek voči takémuto masívnemu podniku.