GAMBLING INSIGHTS week 22/23

Pripravené v spolupráci s CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

SMERNICA O MECHANIZMOCH BOJA PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ NA VNÚTROŠTÁTNEJ ÚROVNI – VI. AML SMERNICA

Uvedená smernica je súčasťou balíka nových pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí, ktoré budú chrániť občanov a finančný systém EÚ pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Smernicou sa zlepší organizácia vnútroštátnych systémov boja proti praniu špinavých peňazí, pričom sa stanovia jasné pravidlá spolupráce finančných spravodajských jednotiek a orgánov dohľadu.

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_37_2024_REV_1

NARIADENIE O PREDCHÁDZANÍ VYUŽÍVANIA FINANČNÉHO SYSTÉMU NA ÚČELY PRANIA ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ ALEBO FINANCOVANIA TERORIZMU – AML NARIADENIE

Nariadením sa po prvýkrát úplne harmonizujú pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí v celej EÚ, čím povinné osoby prichádzajú o možnosť využiť rozdiely v platných normách. Pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí sa rozširujú na nové povinné subjekty, ako je väčšina odvetvia kryptomien, obchodníci s luxusným tovarom a futbalové kluby a agenti. V nariadení sa taktiež okrem iného stanovujú prísnejšie požiadavky na náležitú starostlivosť, upravuje sa skutočné vlastníctvo a stanovuje sa limit 10 000 EUR na hotovostné platby

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_36_2024_REV_1

ZDROJ: shutterstock.com

AKTUALIZÁCIA SMERNICE DÁNSKEHO ÚRADU PRE HAZARDNÉ HRY NA PREVENCIU PRANIA ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ

Dánsky Úrad pre hazardné hry (DGA) aktualizoval svoje guidelines na prevenciu prania špinavých peňazí (AML), aby reflektoval nedávne regulačné zmeny a zlepšil zrozumiteľnosť pre prevádzkovateľov hazardných hier. Aktualizované guidelines zdôrazňujú dôležitosť prístupu založeného na rizikách, dôkladného preverovania zákazníkov (CDD) a neustáleho monitorovania na predchádzanie prania špinavých peňazí v hazardnom sektore. Kľúčové aktualizácie sa týkajú posúdenia rizík, preverovania zákazníkov, neustáleho monitorovania, pravidelnej kontroly transakcií zákazníkov na odhalenie a riešenie podozrivých aktivít, povinnosti ohľadom hlásení, školení a pod.

Zdroj: https://www.egba.eu/news-post/egba-welcomes-finalisation-of-new-eu-anti-money-laundering-framework/

FINANČNÁ SPRAVODAJSKÁ JEDNOTKA – HODNOTENIE RIZÍK LEGALIZÁCIE A FINANCOVANIA TERORIZMU

Dokument Ministerstva vnútra Slovenskej republiky hodnotí riziká spojené s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (ML/FT). Zdôrazňuje holistický prístup k hodnoteniu rizík, zahŕňajúci hodnotenia na úrovni Európskej únie a národnej úrovni.

Zdroj: https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/kpo/u24/016.pdf

FATF HODNOTENIA

Financial Action Task Force (FATF) aktualizovala hodnotenia pre svoje členské jurisdikcie, pokiaľ ide o ich súlad so štandardmi proti praniu špinavých peňazí (AML) a financovaniu terorizmu (CFT). Tieto hodnotenia odrážajú účinnosť a technický súlad opatrení zavedených v jednotlivých krajinách. Hodnotenia sú pravidelne aktualizované, s poslednou aktualizáciou v máji 2024.

Zdroj: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Assessment-ratings.html

BULHARSKO V SÚLADE S GLOBÁLNYMI ŠTANDARDMI AML

Bulharsko bolo uznané za vyhovujúce medzinárodným štandardom proti praniu špinavých peňazí (AML) podľa komisie Moneyval Rady Európy. Od kritickej správy z roku 2022 Bulharsko zlepšilo svoje AML opatrenia, najmä v sektore hazardu. Nová jednotka AML v rámci Národnej daňovej agentúry dohliada na dodržiavanie predpisov, vrátane overovania zákazníkov a hodnotenia rizík. Očakáva sa, že bulharský hazardný priemysel bude generovať značné príjmy napriek zvýšeným licenčným poplatkom a daniam.

Zdroj: https://igamingbusiness.com/legal-compliance/bulgaria-now-ruled-compliant-with-global-aml-standards/