Prevádzkovatelia hazardných hier sú povinní dodržiavať povinnosti ustanovené osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „AML zákon“).

Spoľahlivá a dôveryhodná identifikácia

Primárnou povinnosťou povinných osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu je spoľahlivá a dôveryhodná identifikácia a overenie identifikácie klientov. Od 15.03.2018 sa transpozíciou IV. Smernice EÚ do AML zákona umožnilo povinným osobám realizovať identifikáciu a overenie identifikácie klientov s použitím technických prostriedkov a postupov umožňujúcich bezpečnú a spoľahlivú identifikáciu na diaľku, ktorá má za úlohu uľahčiť a zjednodušiť prístup k novým produktom a službám.

Technický prostriedok

Technický prostriedok je softvérové riešenie vymedzené zabezpečeným digitálnym rozhraním umožňujúcim porovnateľným spôsobom získať a dôveryhodne overiť autentické biometrické údaje alebo iné porovnateľné údaje o klientovi a overiť pravosť, správnosť a úplnosť údajov, dokumentov a informácií o identifikovanej fyzickej osobe ako za jej fyzickej prítomnosti. Tvárová biometria sa považuje za dôveryhodný spôsob overenia identifikácie klienta na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu za fyzickej prítomnosti.

ZDROJ: AI Designer

Základná starostlivosť vo vzťahu k hráčovi

Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný vždy vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu k hráčovi pri uzatváraní zmluvného vzťahu, ktorým je registrácia a zriadenie hráčskeho účtu do online platformy. Základná starostlivosť prevádzkovateľa internetovej hry vo vzťahu k hráčovi zahŕňa:

 1. Identifikácia hráča a overenie jeho identifikácie
  Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný vykonať identifikáciu hráča, ktorou je zistenie mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla dokladu totožnosti, ako aj overenie identifikácie hráča, ktorou je overenie údajov v jeho doklade totožnosti a overenie podoby hráča s podobou v jeho doklade totožnosti s použitím technických prostriedkov a postupov, ak takýmito prostriedkami a postupmi je možné vykonať overenie identifikácie na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu za fyzickej prítomnosti.
 2. Identifikácia konečného užívateľa výhod
  Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný vykonať identifikáciu konečného užívateľa výhod a prijať primerané opatrenia na overenie týchto informácií, vrátane opatrení na zistenie vlastníckej a riadiacej štruktúry hráča, ktorý je právnickou osobou alebo združením majetku, pričom za konečného užívateľa výhod sa považuje každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.
 3. Zistenie, či hráč je politicky exponovanou osobou
  Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný zistiť, či hráč je politicky exponovanou osobou, pričom za politicky exponovanú osobu sa považuje každá fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia, nielen na území SR, ale aj v zahraničí. Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný vykonať internú kontrolu hráča buď v otvorených zdrojoch na Internete a vynaložiť maximálne úsilie na zistenie toho, či hráč je alebo bol politicky exponovanou osobou alebo v externých zdrojoch od dodávateľa služieb, ktorý vytvára, vedie a aktualizuje databázu politicky exponovaných osôb. Zároveň je povinný uplatňovať povinnosti vzťahujúce sa k politicky exponovanej osobe najmenej po dobu 12 mesiacov od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie, najneskôr však dovtedy, kým na základe hodnotenia rizík podľa § 20a AML zákona u tohto hráča nevylúči riziko špecifické pre politicky exponované osoby.
 4. Zistenie, či hráč je sankcionovanou osobou
  Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný zistiť, či hráč je sankcionovanou osobou, pričom za sankcionovanú osobu sa považuje každá fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa zákona č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií. Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný vykonať internú kontrolu hráča buď v otvorených zdrojoch na Internete a vynaložiť maximálne úsilie na zistenie toho, či hráč je sankcionovanou osobou alebo v externých zdrojoch od dodávateľa služieb, ktorý vytvára, vedie a aktualizuje databázu sankcionovaných osôb.
 5. Zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku
  Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný zistiť pôvod finančných prostriedkov alebo majetku hráča pri obchode alebo obchodnom vzťahu v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu.
 6. Zistenie, či hráč koná vo vlastnom mene
  Prevádzkovateľ internetovej hry, ak zistí, že hráč nekoná vo vlastnom mene, alebo ak vzniknú pochybnosti, či hráč koná vo vlastnom mene, je povinný vyzvať hráča, aby preukázal formou záväzného písomného vyhlásenia meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby, v ktorej mene obchod vykonáva.
 7. Vykonávanie priebežného monitorovania
  Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný preskúmať konkrétne obchody vykonané počas trvania obchodného vzťahu na účel zistenia, či vykonané obchody sú v súlade s jeho poznatkami o hráčovi, o obchodnom profile hráča, o prehľade možných rizík spojených s hráčom, so zdrojom finančných prostriedkov a majetku použitých pri obchodnom vzťahu alebo obchode a je povinný zabezpečiť aktualizáciu dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré má k dispozícii o hráčovi počas trvania obchodného vzťahu.
 8. Overenie platnosti a úplnosti identifikačných údajov
  Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný overiť platnosť a úplnosť identifikačných údajov a informácií v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu a zaznamenať všetky ich zmeny počas trvania obchodného vzťahu.