Register vylúčených osôb je databáza, v ktorej sú evidované všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách. Takéto osoby nemajú povolený vstup do herní a kasín.

Register vylúčených osôb (RVO) je informačným systémom verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách podľa § 33 ods. 2 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách.

Správcom registra je Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý môže prevádzkovaním registra písomne poveriť právnickú osobu zriadenú orgánom verejnej správy. Za týmto účelom bola poverená prevádzkovaním RVO rozpočtová organizácia DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88  Bratislava, IČO: 00151564.

ZDROJ: urhh.sk

Správcom registra je Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 949/9, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto. 

Registrované sú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách, ktorými sú podľa § 34 ods. 2 zákona o hazardných hrách fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku a:

 • ktoré na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvoria domácnosť,
 • ktoré sami požiadali o vylúčenie,
 • ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,
 • ktoré študujú na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň im bolo priznané sociálne štipendium,
 • ktorým bol súdom uložený zákaz účasti na hazardných hrách,
 • ktorým bola rozhdnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné,
 • voči ktorým bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.

Poskytovateľmi osobných údajov o dotknutých osobách do RVO sú:

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • dotknuté osoby, ktoré sami požiadali o vylúčenie z účasti na hazardných hrách,
 • Ministerstvo zdravotníctva SR – Národné centrum zdravotníckych informácií,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • súdy – Ministerstvo spravodlivosti SR,
 • Ministerstvo vnútra SR – Policajné prezídium SR.
ZDROJ: pixabay.com

Čo robiť, ak sa chcem nechať ZAPÍSAŤ do registra vylúčených osôb

Kto môže podať žiadosť o zápis do registra vylúčených osôb, čiže nechať sa vylúčiť?

Každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá chce mať zakázaný vstup do herní alebo kasín.

Ako postupovať, ak sa chcem nechať zapísať do registra vylúčených osôb?

1. Potrebujete žiadosť o samovylúčenie.

Žiadosť nájdete:

a) v herniach a kasínach na viditeľných miestach,

b) alebo si ju môžete stiahnuť a vytlačiť z webovej stránky Úradu pre reguláciu hazardných

hier www.urhh.sk v časti Register vylúčených osôb.

2. Vyplňte všetky požadované údaje – titul, meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo,

dátum podpisu žiadosti, email a telefónne číslo. Skontrolujte si viackrát, či ste vyplnili všetky údaje

správne!

3. Žiadosť musí byť podpísaná, avšak pozor, váš podpis musí byť overený!

Žiadosť preto doma nepodpisujte. Je potrebné, aby ste išli k notárovi alebo na matriku miestneho úradu a podpísali ju pred príslušným pracovníkom.

Ako mám žiadosť o zápis do registra vylúčených osôb doručiť?

Žiadosť môžete doručiť nasledovnými spôsobmi:

a) Poštou, na obálke uveďte adresáta:

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Križkova 9

811 04 Bratislava

V ľavom hornom rohu obálky môžete uviesť svoje meno a adresu.

b) Prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk (v tomto prípade musí byť žiadosť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom).

ZDROJ: peakpx.com

Môžem žiadosť poslať e-mailom na adresu Úradu pre reguláciu hazardných hier ?

Nie, žiadosť poslaná prostredníctvom emailovej adresy sa neakceptuje.

Môže žiadosť za mňa podať aj moja blízka osoba?

Nie, o zápis do registra vylúčených osôb môžete požiadať iba vy sám! Preto je dôležité, aby bol váš podpis na žiadosti overený notárom alebo pracovníkom matriky miestneho úradu, ktorý potvrdí, že skutočne ide o vašu osobu. Žiadosť nemôže podať iná osoba ako tá, ktorá má byť vylúčená.

Môžem žiadosť poslať aj na adresu Ministerstva financií SR?

Nie, hoci v minulosti to bolo možné. Od 1.6.2019 spadá problematika hazardných hier pod Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 9, 811 04 Bratislava. Všetky žiadosti preto musia byť doručované na túto adresu.

Čo ak som dostal v herni žiadosť o vylúčenie, na ktorej je uvedená ešte adresa Ministerstva financií SR?

Žiadosť, na ktorej je uvedená adresa Ministerstva financií SR už nie je aktuálna. Ak aj napriek tomu v herni takúto žiadosť dostanete, vráťte ju osobe, ktorá vám ju poskytla a žiadajte, aby vám vydali novú aktuálnu žiadosť, na ktorej je uvedená adresa Úradu pre reguláciu hazardných hier, Križkova 9, 811 04 Bratislava.

Kedy budem do registra vylúčených osôb zapísaný?

Do registra vylúčených osôb budete zapísaný spravidla do 3 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti na Úrad pre reguláciu hazardných hier, Križkova 9, 811 04 Bratislava.

Ako zistí prevádzkovateľ, že som zapísaný v registri vylúčených osôb?

Každý hráč sa musí pri vstupe do herne preukázať svojim občianskym preukazom alebo pasom.

Prevádzkovateľ je povinný podľa údajov vo vašich dokladoch preveriť si cez elektronický systém, či máte vstup do herne/kasína povolený alebo zakázaný. Ak máte vstup do herne/kasína zakázaný (tzn. že ste zapísaný v registri vylúčených osôb) a napriek tomu vám bolo umožnené do herne vstúpiť, môžete na postup herne podať sťažnosť. Sťažnosť môžete zaslať Úradu pre reguláciu hazardných hier poštou na adresu Križkova 9, 811 04 Bratislava alebo emailom na podatelna@urhh.sk.