Loot boxy alebo “mystery boxy“ sú digitálne prvky vo videohrách, prostredníctvom ktorých hráči získavajú určité výhody, respektíve prvky, ktoré po vizuálnej stránke zlepšia vzhľad komponentov v hre. Loot boxy možno získať jednak pri dosiahnutí určitej hernej úrovne ako “odmenu“ alebo ich zakúpením za reálne peniaze, či hernú virtuálnu menu.

Jednotlivé loot boxy sa líšia predovšetkým cenou a predmetmi, ktoré z nich možno získať. Kategorizácia loot boxov ako hazardných hier je relatívne novým fenoménom, ktorý však podnietil odbornú diskusiu a potrebu ich regulácie aj v rámci Európskej únie. Nakoľko však Európska únia nedisponuje právomocami v oblasti regulácie hazardných hier, je táto ponechaná na jednotlivých členských štátoch.

KATEGORIZÁCIA LOOT BOXOV

Nosným kritériom posudzovania loot boxov v intenciách hazardnej hry je ich izolovanosť / neizolovanosť v ekosystéme hry, respektíve možnosť ich nákupu alebo predaja mimo samotnej hazardnej hry, teda mimo uzavretej hernej ekonomiky, a to prostredníctvom reálnych peňažných prostriedkov.[1] Na základe uvedeného takto možno v podmienkach jednotlivých jurisdikcií indikovať, či sa v tom-ktorom prípade jedná alebo nejedná o hazardnú hru.

TypeEligibility conditionReward
I-IIsolated (non-purchasable)Isolated (non-sellable)
I-EIsolated (non-purchasable)Embedded (virtual sellable object)
E-IEmbedded (real money purchase)Isolated (virtual unsellable object)
E-EEmbedded (real money purchase)Embedded (virtual sellable object)

(Nielsen, R. K. L., Grabarczyk, P., Are Loot Boxes Gambling? Random Reward Mechanisms in Video Games. In Transactions of the Digital Games Research Association, jún 2019, ročník 4, č. 3, s. 171 – 207, ISSN 2328-9422, str. 196)

ZDROJ: AI Designer

HRA ALEBO HAZARD?

Pri identifikácii loot boxov ako hazardných hier je potrebné vychádzať z troch kritérií, ktoré sú vlastné pre väčšinu členských štátov, a to:

 1. Vklad – rozhodnutie participovať na hre otvorením loot boxu, získaného za reálne peniaze alebo virtuálnu hernú menu, pričom tá je zakúpená za reálne peniaze (jedná sa o loot boxy kategórie E-I, E-E);
 2. Peňažná hodnota výhry – podmienka peňažnej výhry je naplnená v prípade, že výhre získanej otvorením loot boxu možno priradiť peňažnú hodnotu, teda je peniazmi oceniteľná a či možno predmetnú výhru speňažiť a predať za reálne peniaze alebo za virtuálnu menu (jedná sa o loot boxy kategórie I-E, E-E);
 3. Výsledok závisí v celku alebo sčasti od náhody – uvedená podmienka je splnená v prípade, že výhra získaná z loot boxu závisí sčasti alebo úplne od náhody; tým prirodzene nie je vylúčené, aby hráči vedeli, aká je potenciálna výhra získaná z loot boxu.

Na základe vyššie uvedeného tak možno povedať, že uvedené podmienky spĺňajú loot boxy kategórie E-E, a teda len tieto možno označiť za hazardné hry. V prípade absencie čo i len jednej z uvedených podmienok by sa loot box nemal považovať za hazardnú hru; tým nie je samozrejme vylúčený odlišný prístup jednotlivých členských štátov EÚ.

Z POHĽADU REGULÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Za hazardnú hru sa podľa § 4 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len ako “zákon o hazardných hrách“) považuje o. i. hra, v ktorej hráč po úhrade vkladu a vložení stávky (s výnimkou lotérie pokladničných dokladov), môže získať výhru, ak splní vopred určené podmienky, pričom výsledok hazardnej hry závisí úplne alebo čiastočne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry.

Za výhru sa považuje suma finančných prostriedkov alebo iná nepeňažná hodnota, ktorú môže hráč získať v hazardnej hre; výhrou nie je výber vkladu alebo jeho časti z hráčskeho účtu ani výber vkladu alebo jeho časti z technického zariadenia.

Zákon o hazardných hrách vymedzuje tri definičné znaky hazardných hier korešpondujúce s definičnými znakmi uvedenými vyššie, a to konkrétne:

 1. úhrada vkladu a vloženie stávky – hráč zaplatením vkladu a vložením stávky dobrovoľne prijíma rozhodnutie o participácii na hazardnej hre;
 2. výhra – peňažná alebo nepeňažná hodnota, ktorú možno prostredníctvom hazardnej hry získať;
 3. výsledok hazardnej hry závisí úplne alebo čiastočne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti.

Ad a) Vkladom sa rozumie vloženie peňažných prostriedkov do konkrétnej hry na účely participácie v nej.Pri aplikácii uvedeného kritéria možno dospieť k záveru, že zaplatením čiastky či už peňažnej alebo čiastky z virtuálnej meny dochádza zo strany hráča k úhrade “stávky“, ktorého následkom je obdržanie toho-ktorého loot boxu. Výška úhrady “stávky“ závisí od vzácnosti predmetov nachádzajúcich sa v loot boxe. Uvedené samozrejme neplatí v prípade zisku loot boxov, z tzv. “game of skills“, ktoré fungujú na princípe získania loot boxov za dosiahnutie určitej hernej úrovne a odvíjajú sa predovšetkým od schopností hráča. Je tak zrejmé, že pri získaní loot boxov z tzv. “game of chance“ je potrebné realizovať “stávku“ ako protihodnotu za obdržaný loot box. Uvedený vklad môže byť realizovaný tak prostredníctvom reálnych peňažných prostriedkov, ako aj prostredníctvom virtuálnej meny, ktorou disponujú hráči v konkrétnych hrách.

Ad b) Výhra je nosným definičným znakom hazardnej hry. Výhrou je suma finančných prostriedkov, t. j. peňažná hodnota alebo iná nepeňažná hodnota. Pod pojmom iná nepeňažná hodnota možno rozumieť vecné ceny oceniteľné v peniazoch. Z legálnej definície výhry je nepochybné, že samotná výhra je peniazmi oceniteľná odmena hráča, teda má určitú hodnotu v “reálnom“ svete. Princíp hazardných hier je založený na vklade reálnych peňažných prostriedkov s cieľom ich navýšenia, teda s cieľom dosiahnutia výhry. Výhra je následne vyplatená hráčovi v peniazoch alebo vo virtuálnej mene, ktorá je zameniteľná za reálne finančné prostriedky.

Podstata loot boxov však spočíva v inom princípe. Hráč zakúpi loot box zväčša nie s cieľom peňažnej výhry, teda navýšenia svojich finančných prostriedkov, ale s cieľom získania herného prvku v konkrétnej hre. Uvedené predmety, ktoré z loot boxov hráč získa, tak hráč nadobúda primárne pre vlastné herné potreby, nie s cieľom ich následného speňaženia. Tieto predmety ostávajú “izolované“ v samotnej hre a nemožno ich zameniť za reálne peniaze, teda nie sú peniazmi objektívne oceniteľné. Predmety získané z loot boxov vo väčšine prípadov nemôžu byť predmetom legálnej výmeny, t. j. nemožno ich legálne predať, preto by nemali byť klasifikované ako výhry predstavujúce určité ekonomické plnenie. Predmety získané z loot boxov sú virtuálnymi objektmi nachádzajúcimi sa v samotnej hre, nie sú teda oceniteľným obchodovateľným tovarom (oceniteľnými sa stávajú až v momente ich potenciálneho následného predaja za reálnu alebo virtuálnu menu). Uvedené predmety existujú len v rámci hry, resp. platformy, mimo nej sú bezcenné. Uvedené platí pre loot boxy typu I-I, E-I, I- E.

ZDROJ: AI Designer

V rámci kategorizácie loot boxov existuje, tzv. E-E typ, ktorý za splnenia vyššie uvedených definičných znakov možno charakterizovať ako hazardnú hru. Predmety získané z loot boxov síce naďalej možno považovať za prvky vlastné pre danú hru, avšak ak (i) s predmetmi získanými z loot boxov možno ďalej obchodovať, (ii) predmetný loot box bol zakúpený, či už za reálnu alebo virtuálnu menu (teda došlo zo strany hráča k “stávke“), a súčasne (iii) hráč zaplatením “vkladu“ participuje na samotnej hre, vo výsledku možno takýto loot box typu E-E v nadväznosti na slovenskú právnu úpravu, ako aj v nadväznosti na celoeurópske chápanie hazardných hier, považovať za hazardnú hru.

Výhrou z hazardnej hry sa navyšuje majetok samotného hráča, čo však nemožno povedať o predmetoch získaných z loot boxov. Tieto predmety neslúžia na navýšenie aktív konkrétneho hráča, slúžia na poskytnutie výhod v hre, resp. na vizuálne odlíšenie od iných hráčov. Nakoľko nemožno vyčísliť reálnu hodnotu predmetov získaných otvorením loot boxov, nemožno podľa nášho názoru hovoriť o splnení definičných znakov hazardnej hry.

V prípade, že k zámene týchto predmetov dochádza v rámci platformy, táto zámena prebieha výlučne v jej intenciách a nemožno ju realizovať mimo nej. Ak by aj došlo k zámene predmetu za virtuálnu menu, aj naďalej platí, že uvedenú virtuálnu menu nemožno zameniť za reálne peňažné prostriedky. Predmety tak zostávajú výlučne v kolobehu vnútornej ekonomiky tej-ktorej hry, bez možnosti ich speňažiteľnosti v rámci vonkajšieho sveta. Preto v prípade, že loot box, resp. predmety v ňom obsiahnuté nemožno predať za reálne peniaze, a teda nemajú peňažnú hodnotu, nemal by byť takýto typ loot boxov považovaný za hazardnú hru v zmysle slovenskej právnej úpravy.

Odlišným chápaním je extenzívny výklad pojmu výhra v ponímaní “inej nepeňažnej hodnoty“. Predmety získané v loot boxoch teda možno chápať v intenciách zákona o hazardných hrách aj ako tzv. “inú nepeňažnú hodnotu“. Jedná sa tak o širší pohľad na legálnu definíciu výhry, keď pod pojmom výhra ako iná nepeňažná hodnota možno chápať rôzne skiny, vylepšenia, kartičky hráčov a iné. Inú nepeňažnú hodnotu teda predstavuje to, čo hráč “ušetril“ otvorením loot boxu, nakoľko za iných okolností by musel uvedené predmety získať kúpou za reálnu alebo virtuálnu hernú menu. Ide teda o sumu, ktorú hráč nemusel vynaložiť na to, aby uvedené predmety získal. Tieto predmety tak môže prakticky ihneď využiť v hre. Inú nepeňažnú hodnotu teda možno chápať ako prostriedky, ktoré hráč nemusel využiť (teda otvorením loot boxu ušetril).

ZDROJ: AI Designer

Súčasne inú nepeňažnú hodnotu možno chápať aj ako skutočnú hodnotu získaného predmetu a sumu, za ktorú je iný hráč ochotný predmet kúpiť, či už za reálnu alebo virtuálnu menu, a to  mimo systém počítačovej hry. Týmto postupom sa predmet získaný z loot boxu stane reálne oceniteľným, nakoľko jeho cenu bude predstavovať práve suma zaplatená z predaju tohto predmetu. Táto suma bude teda “výhrou“.

Ad c) V prípade loot boxov vo všeobecnosti platí, že výsledok, resp. výhra závisí úplne alebo čiastočne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Uvedené však závisí od konkrétnej hry. V hernej praxi sa vyskytli prípady, kedy obsah loot boxov bol hráčom čiastočne známy vopred.

Uvedený prístup zastáva aj nedávny spor týkajúci loot boxov riešený v Holandsku, kde súd dospel k záveru, že dané loot boxy nemožno považovať za hazardnú hru.

Prípad sa zaoberal problematikou loot boxov v hre FIFA Ultimate Team, ktoré v hre existovali prostredníctvom, tzv. balíčkov a spoločnosti Electronic Arts bola uložená pokuta za  nestiahnutie predmetných “balíčkov“ z hry. Súd oprel svoje rozhodnutie o nasledovné argumenty:

 1. v prípade loot boxov treba najskôr zistiť, či ich získanie alebo otvorenie možno považovať za samostatnú hru. Iba ak je loot box samostatnou hrou, malo by sa posúdiť, či loot box spĺňa definíciu hazardnej hry. Aby bolo možné uvedené určiť, je podľa sudcu potrebné pozrieť sa na to, ako hru väčšina hráčov hrá [2];
 2. balíčky“ sa považujú za neoddeliteľnú súčasť FIFA Ultimate Team;
 3. obchodovateľnosť balíčkov na čiernom trhu je relatívna, čierny trh sa zameriava hlavne na obchodovanie s kompletnými účtami a nie s jednotlivými balíkmi alebo ich obsahom;
 4. nakoľko “balíčky“ nie sú samostatnou hrou, nie sú hazardnou hrou a nevyžadujú licenciu.[3]

POHĽAD ÚRADU PRE REGULÁCIU HAZARDNÝCH HIER

Úrad pre reguláciu hazardných hier (ďalej aj len ako “ÚRHH“) dňa 22.2.2024 vydal metodické usmernenie “„Loot boxy“ z pohľadu definičných znakov hazardnej hry v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“, publikované dňa 23.2.2024 (ďalej aj len ako “Metodika ÚRHH“), prostredníctvom ktorého vymedzil definičné znaky loot boxov v intenciách hazardných hier, a zároveň predostrel interpretáciu ustanovení zákona o hazardných hrách z pohľadu problematiky loot boxov.

ZDROJ: urhh.sk

ÚRHH definoval nasledovné definičné znaky:

 1. úhrada vkladu – vklad finančných prostriedkov na hráčsky účet, resp. vklad finančných prostriedkov priamo do systému hry; ide o finančné prostriedky či už reálnej alebo virtuálnej meny;
 2. vloženie stávky – ide o úhradu, resp. zaplatenie pevne stanovenej kúpnej ceny za ten – ktorý loot box, a to či už priamo v systéme počítačovej hry alebo mimo nej;
 3. výsledok hazardnej hry závisí úplne alebo čiastočne od náhody – predmet získaný otvorením loot boxu je výsledkom náhody, teda pre hráča vopred neznámy;
 4. hodnota výhry prevyšuje hodnotu stávky – hodnota predmetu (v podobe zbrane, skinu a pod.) prevyšuje hodnotu samotnej stávky uhradenej hráčom alebo ceny, za ktorú je tretia osoba ochotná daný predmet kúpiť; stanovenie hodnoty predmetu je realizované prostredníctvom porovnania hodnoty hráčom uhradenej stávky a cenou získanej výhry alebo cenou, za ktorú je tretia osoba ochotná predmet kúpiť;
 5. výhru je možné použiť v rámci ekosystému hry – hráčovi nie je reálne vyplatená výhra mimo systém hry, avšak za výhru možno považovať to, čo hráč reálne ušetril, inými slovami sa teda jedná o “vyplatenú výhru“ alebo výhru možno previesť / monetizovať mimo systém počítačovej hry – ide o speňaženie získanej výhry s cieľom získať za ňu inú oceniteľnú hodnotu (virtuálne / skutočné peniaze, licenčné práva a pod.), pričom na základe uvedeného je možné následne v reálnom svete nakupovať iné tovary a služby; táto podmienka je esenciálnym znakom skutočnej výhry, ktorá charakterizuje loot box ako hazardnú hru (možnosť vyplatenia výhry s definovateľnou hodnotou v rámci počítačovej hry alebo aj mimo prostredie počítačovej hry).[4]

V závere Metodiky ÚRHH tak samotný ÚRHH konštatuje, že v prípade zistenia možnosti speňaženia výhry mimo systém hry ÚRHH nie je oprávnený udeliť licenciu na prevádzkovanie internetovej hazardnej hry, a to z dôvodu, že uvedené hry spadajú pod tzv. nepomenované hry v zmysle § 4 ods. 2 písm. i) zákona o hazardných hrách, ktoré však podľa právnej úpravy nemôžu byť prevádzkované ako internetové hry.

ZÁVER

Podľa názoru autora článku loot boxy, pri ktorých nie je možná legálna monetizácia výhry, nemožno v intenciách slovenskej právnej úpravy považovať za hazardnú hru. Samozrejme uvedený postoj k problematike loot boxov je názorom autora článku.

V odborných kruhoch sa však možno stretnúť aj s názorom opačným, ktorý hovorí o prístupe k loot boxom práve z pohľadu hazardných hier, a to predovšetkým vtedy, ak predmety získané z loot boxov (predtým zakúpené, či už v prostredí hry alebo mimo nej za reálnu alebo virtuálnu menu) možno ďalej zameniť, resp. predať, a tak sa tieto odmeny dostávajú mimo prostredia hry, teda do prostredia, ktoré slúži na obchodovanie s týmito hernými predmetmi a to bez ohľadu na legálnosť takejto monetizácie.

Pri kategorizácii loot boxov je teda potrebné zohľadniť niekoľko faktorov, a to (i) či je predmet získaný bezplatne alebo či je potrebné zo strany hráča zrealizovať úhradu vkladu a stávky, v prípade, že je zo stany hráča zrealizovaná úhrada vkladu a stávky, či (ii) predmet možno využiť výhradne v rámci ekosystému hry alebo možno preniesť predmet mimo systém hry (teda či sa získané predmety stanú výhrou v ponímaní inej nepeňažnej hodnoty). Po zodpovedaný uvedeného možno loot box kategorizovať do jednotlivých typov, a následne zodpovedať otázku: “Loot boxy, hazard alebo zábava?

AUTOR: Terézia Kyselicová, Junior Associate, CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Zdroje:

Európsky parlament, Oddelenie pre hospodársku a vedeckú politiku a politiku kvality života, Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young, dostupné na: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652727/IPOL_STU(2020)652727_EN.pdf

Metodické usmernenie Úradu pre reguláciu hazardných hier, „Loot boxy“ z pohľadu definičných znakov hazardnej hry v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dostupné na: Iné pokyny a usmernenia – URHH

Nielsen, R. K. L., Grabarczyk, P., Are Loot Boxes Gambling? Random Reward Mechanisms in Video Games. In Transactions of the Digital Games Research Association, jún 2019, ročník 4, č. 3, s. 171 – 207, ISSN 2328-9422

Nórska spotrebiteľská rada, INSERT COIN: How the gaming industry exploits consumers using loot boxes, dostupné na: https://storage02.forbrukerradet.no/media/2022/05/2022-05-31-insert-coin-publish.pdf

Pelkonen, T. Gaming Loot Boxes, dostupné na:  https://nordialaw.com/gaming-loot-boxes/

Pelkonen, T. Legal risks of loot boxes – part II, dostupné na: https://nordialaw.com/legal-risks-of-loot-boxes/

Phillips, T., EA’s €10m Dutch FIFA loot box fine overturned Penalty saved., dostupné  na: https://www.eurogamer.net/eas-10m-dutch-fifa-loot-box-fine-has-been-overturned

Przybysz, M., Loot box regulation in the EU – loading status, dostupné na: https://www.dentons.com/en/insights/guides-reports-and-whitepapers/2023/june/28/loot-box-regulation-in-the-eu-loading-status

René, O., Dutch Gambling Authority vs Electronic Arts, and the future of loot boxes, dostupné na: https://www.gamesindustry.biz/dutch-gambling-authority-vs-electronic-arts-the-end-of-loot-boxes-as-legislative-black-boxes

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení


[1] Nielsen, R. K. L., Grabarczyk, P., Are Loot Boxes Gambling? Random Reward Mechanisms in Video Games. In Transactions of the Digital Games Research Association, jún 2019, ročník 4, č. 3, s. 171 – 207, ISSN 2328-9422, str. 172

[2] René, O., Dutch Gambling Authority vs Electronic Arts, and the future of loot boxes, dostupné na: https://www.gamesindustry.biz/dutch-gambling-authority-vs-electronic-arts-the-end-of-loot-boxes-as-legislative-black-boxes

[3] Phillips, T., EA’s €10m Dutch FIFA loot box fine overturned Penalty saved., dostupné  na: https://www.eurogamer.net/eas-10m-dutch-fifa-loot-box-fine-has-been-overturned

[4] Metodika ÚRHH, str. 3-4, dostupné na: Iné pokyny a usmernenia – URHH