Zodpovedné hranie je pre prevádzkovateľov hazardných hier stále väčším problémom. Okrem spoločenskej a etickej zodpovednosti, ktorú majú prevádzkovatelia voči svojim zákazníkom, regulačné orgány čoraz prísnejšie dbajú na dodržiavanie predpisov a vyžadujú, aby si prevádzkovatelia plnili svoje zákonné povinnosti v plnom rozsahu.

Zároveň sa regulácia pre prevádzkovateľov naďalej sprísňuje a tým, ktorí porušia pravidlá stanovené regulátorom hrozia vysoké pokuty.

V rámci balíka opatrení na zabezpečenie súladu (Compliance) sa od prevádzkovateľov napríklad očakáva, že budú štandardne vykonávať kontroly KYC/AML (identifikáciu a jej preukázateľné overovanie) u každého hráča. Táto povinnosť sa však pre prevádzkovateľov stáva čoraz ťažším administratívnym a procesným „bremenom“, keďže regulačné orgány prakticky neustále zvyšujú svoje požiadavky, okrem iného aj v oblasti prevencie pred praním špinavých peňazí. To má za následok, že prevádzkovatelia musia rátať s vyššími nákladmi na Compliance, čo sa podľa niektorých zástupcov odvetvia stáva závažným problémom. Viacerí regulátori v krajinách EÚ (napríklad Malta a Holandsko) sa pritom neboja ukázať aj veľmi prísnu tvár pri „stíhaní“ tých, ktorí neplnia požiadavky na Compliance, alebo nie sú schopní preukázať ich plnenie. Aj toto svedčí o aktuálne rastúcom trende smerom k prísnejšej regulácii, pričom odvetvie iGamingu urgentne volá po nových technológiách, ktoré prevádzkovateľom pomôžu riešiť tieto problémy.

ZDROJ: pixabay.com

Potom je tu aj realita neúplných alebo nepresných informácií, ktorý vyvoláva problém dôvery v integritu údajov. Na základe takýchto nepresných a teda nekorektných dát sa zo strany prevádzkovateľov hazardných hier prijíma veľké množstvo dôležitých rozhodnutí. Na nedávnej konferencii CoinGeek v New Yorku na problém s integritou údajov poukázalo viacero globálnych hráčov v oblasti iGamingu.

Podľa prieskumu spoločnosti NChain sa viac ako 50 % opýtaných firiem v sektore hazardu domnieva, že ich auditné záznamy môžu byť ohrozené z pohľadu integrity spracúvaných a vyhodnocovaných údajov. A pre prevádzkovateľov v iGamingu to môže mať vážne až fatálne následky. Blockchain poskytuje ako prvý zrejme najdôveryhodnejšie a najefektívnejšie riešenie týchto problémov tým, že umožňuje okamžité a spätne nemenné zaznamenávanie údajov o hráčoch a hrách. Údaje sa môžu zapisovať do reťazca v reálnom čase, v ktorom sú generované, a bez problémov je možné ich zdieľať s regulačnými orgánmi. Takže namiesto uchovávania záznamov o dodržiavaní predpisov, ktoré sa majú sprístupňovať len pri kontrole, technológia blockchain umožňuje prevádzkovateľom zaznamenávať tieto údaje v mieste a v čase ich vzniku; čo znamená, že prevádzkovatelia by boli schopní účinne preukázať, ako boli splnené ich povinnosti týkajúce sa Compliance.

ZDROJ: pixabay.com

Údaje zaznamenané do blockchainu sú tiež označené časovou pečiatkou, čím sa vytvára dokonalá audítorská stopa pre nevyvrátiteľný dôkaz. Výsledným efektom by mohol byť svet, v ktorom majú regulačné orgány menší priestor na ukladanie pokút prevádzkovateľom hazardných hier. A prevádzkovatelia by si mohli byť istí, že úplne, automaticky a správne zaznamenávajú všetky údaje, ktoré potrebujú na splnenie predpisov napríklad v rámci agendy AML a KYC.

ZDROJ: pixabay.com

Prostredie iGamingu je v súčasnosti globálne, regulácia igamingu je však lokálna a každá jurisdikcia si určuje vlastné pravidlá pre fungovanie hazardu. Nástroj, ktorý v budúcnosti zjednotí všetky dôležité údaje do jedného funkčného prostredia, má preto šancu spôsobiť revolúciu v tomto sektore a poskytnúť úplne novú platformu na efektívne riadenie záťaže súvisiacej s Compliance. Pre niektorých účastníkov trhu by to mohlo znamenať prechod od rizika vysokých pokút, ktoré sa často pohybujú v miliónoch eur, k ľahko preukázateľnej audítorskej stope, ktorá bez akýchkoľvek pochybností preukazuje nevinu a splnenie povinností na strane prevádzkovateľa. Produkty na báze blockchainu zároveň negujú potrebu zložitejších riešení na ukladanie a zaznamenávanie údajov; namiesto toho blockchainové riešenia umožnia všetky údaje zapisovať priamo do reťazca, kde k nim majú regulačné orgány prístup podľa potreby. Umožňujú tiež, aby sa údaje vkladali do inteligentných zmlúv a iných automatizovaných funkcií, čo môže priniesť zvýšenie efektívnosti, ako aj zlepšenie procesov v práci s dátami zo strany prevádzkovateľov hazardných hier.

Regulátori by preto mohli, a zrejme aj budú, tlačiť prevádzkovateľov hazardných hier na využívanie nástrojov ako NChain Kensei, Crucial Compliance a Bitcoin SV. Herný priemysel má šancu byť prostredníctvom blockchainu integrovanejším. Pre regulačné orgány by to znamenalo efektívnejší dohľad a pre prevádzkovateľov výrazné úspory na pokutách, sankciách a ďalších nákladoch na Compliance.