Vláda Macaa začala oficiálne konzultácie o viacerých významných reformách v sektore kasín. Zmeny by sa mali týkať počtu vydávaných licencií, ale aj zavedenia inštitútu zástupcu vlády pre každého držiteľa licencie v regióne Macao.

V rámci prebiehajúcich konzultácií sa budú posudzovať všetky navrhované zmeny zákona upravujúceho systém prevádzkovania hazardných hier v kasínach, na základe ktorého bol trh s kasínami v Macau v minulosti otvorený pre viacerých prevádzkovateľov. Podľa zistení portálu igamingbusiness.com legislatívne zmeny sa budú týkať deviatich tematických oblastí.

Obmedzený počet licencií

Prvou z nich je počet licencií, ktoré by mali byť udeľované po skončení platnosti súčasných licencií, a to v júni 2022. V súčasnosti ponúkajú hazardné hry v Macau traja licencovaní prevádzkovatelia a ďalší traja držitelia sublicencií. V dôvodovej správe k legislatívnym zmenám predkladateľ argumentuje tým, že nižší počet prevádzkovateľov hazardných hier v Macau môže byť prospešný.

„Obmedzenie počtu povolení neznamená zníženie konkurencieschopnosti v rámci sektora kasínového trhu, ale naopak, jeho cieľom je zabezpečiť rovnováhu medzi stabilnou veľkosťou trhu a liberalizáciou sektora,“ uvádza sa v dôvodovej správe. Na tento účel sa navrhuje možnosť obmedziť počet vydaných licencií, pričom dôjde aj k výslovnému zákazu sublicencií.

Zavedenie „vládnych delegátov“ pre držiteľov licencií

„Vláda Macao ako reprezentant verejného záujmu má zodpovednosť za ochranu práv a blahobyt všetkých miestnych obyvateľov,“ uviedla vo svojom stanovisku miestna vláda. „Držitelia licencií v oblasti hazardných hier majú ako hlavný cieľ naopak maximalizáciu vlastných ziskov.“ Z dôvodu existencie konfliktu medzi verejným záujmom a záujmami prevádzkovateľov, by podľa vlády mali byť vymenovaní osobitní delegáti, „aby sa rozšírila právomoc priamej kontroly vlády Macao nad licencovanými prevádzkovateľmi.“

ZDROJ: unsplash.com

Platnosť licencií sa skráti

Dĺžka platnosti vydaných povolení pre prevádzkovateľov hazardných hier by sa mohla skrátiť. V rámci prebiehajúcich konzultácií bolo poznamenané, že pôvodný zákon o kasínach v Macau bol vypracovaný ešte v čase veľkej hospodárskej neistoty, keď sa dlhá doba platnosti licencie považovala za nevyhnutnú na prilákanie silných investícií. Okrem toho zaznelo, že „príliš dlhé alebo nepružné licenčné obdobie môže v budúcnosti spôsobiť relevantné prekážky pre ekonomické fungovanie regiónu.“

Požiadavky na vyšší kapitál

Podľa vládou navrhovaných pravidiel by sa od budúcich licencovaných prevádzkovateľov malo vyžadovať splnenie ďalších zákonných požiadaviek vrátane vyššej minimálnej sumy základného kapitálu, a to kvôli zohľadneniu veľkosti kasínového trhu v Macau. Vláda okrem toho navrhuje zvýšiť minimálnu výšku základného kapitálu, ktorého držiteľom musí byť rezident Macaa. V súčasnosti je to 10%.

Garancie pre miestnych pracovníkov

Vláda tiež navrhuje zaviesť určitý druh záruky a výhod pre miestnych zamestnancov. Tento návrh zatiaľ neobsahuje žiadne podrobnosti, namiesto toho sa len zo strany predkladateľov skonštatovalo, že „licencovaní prevádzkovatelia musia neustále a aktívne prijímať opatrenia na zabezpečenie prístupu k zamestnaniu hlavne pre miestnych pracovníkov, ako aj prístupu týchto pracovníkov k vyšším riadiacim pozíciám.“

Nové pravidlá pre junket operátorov

Nové pravidlá by sa mali dotknúť aj tzv. junket operátorov, ktorí propagujú hazardné hry a získavajú zákazníkov pre miestne kasína. Vláda v tejto súvislosti uviedla, že tieto podniky v porovnaní s licencovanými prevádzkovateľmi kasín v súčasnosti čelia len veľmi malým zákonným požiadavkám a obmedzeniam, v dôsledku čoho boli zistené rozsiahle prepojenia na organizovaný zločin. „Je potrebné sprísniť reguláciu činností vykonávaných propagátormi kasín, napríklad zvýšiť kritériá pre prístup k tejto profesii,“ uvádza sa v rámci konzultácie k tejto téme.

ZDROJ:unsplash.com

Povinná diverzifikácia podnikateľských aktivít

Ďalším návrhom v súvislosti s pripravovanou zmenou legislatívy je požiadavka na podporu „nehráčskych projektov“. Legislatíva by mala od licencovaných kasínových prevádzkovateľov vyžadovať väčší objem nehráčskych ekonomických aktivít v snahe diverzifikovať hospodárstvo Macaa. Táto požiadavka prichádza po tom, čo hlava regiónu Macao Ho Iat Seng minulý rok varoval pred „nadmernou závislosťou“ Macaa od herného priemyslu.

Apel na spoločenskú zodpovednosť prevádzkovateľov kasín

Predposledná oblasť konzultácií sa týka spoločenskej zodpovednosti. Vláda v tejto oblasti konštatuje, že súčasné pravidlá nie sú pre prevádzkovateľov kasín dostatočne konkrétne. Držitelia licencií by mali podľa vlády prevziať niekoľko konkrétnych spoločenských povinností vrátane podpory malých a stredných podnikov v regióne, ochrany práv zamestnancov a vyššej finančnej účasti na filantropických projektoch.

Sprísnenie trestnoprávnej zodpovednosti

Posledná tematická oblasť pripravovanej legislatívnej zmeny navrhovanej vládou Macaa sa týka trestnoprávnej zodpovednosti. Podľa vlády by mali licencovaní prevádzkovatelia niesť vyššiu mieru trestnoprávnej zodpovednosti najmä za nedostatky v oblasti prania špinavých peňazí. Trestným činom by malo byť aj odmietnutie prístupu k dokumentom a informáciám ohľadne prevádzky kasín zamestnancom regulátora.

Prebiehajúce vládne konzultácie budú trvať 45 dní a ich súčasťou by malo byť aj päť verejných zasadnutí so širokou účasťou všetkých zainteresovaných strán.