Úrad pre reguláciu hazardných hier pristupuje k prísnej kontrole reklamy a označovania herní a kasín po celom Slovensku. Dôvodom je zabezpečenie súladu vonkajšieho označovania prevádzok poskytujúcich hazardné hry so zákonom a eliminovanie akýchkoľvek foriem reklamy súvisiacich s danou prevádzkou v jej okolí do 200 metrov. 

„Vzhľadom k tomu, že aktuálna prax a poznatky Úradu pre reguláciu hazardných hier preukázali, že prevádzkovatelia hazardných hier nedodržiavajú ustanovenia zákona o hazardných hrách vzťahujúce sa k  reklame a k označovaniu herní a kasín, je nutné zo strany štátu zabezpečiť primeraný regulačný zásah.“ uvádza generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier Martin Bohoš.

Zákon o hazardných hrách ustanovuje absolútny zákaz reklamy na vonkajších častiach herne alebo kasína ako aj v priľahlom okolí vo vzdialenosti do 200 m od prevádzky, ktorá akýmkoľvek spôsobom vzbudzuje pozornosť okoloidúcich, tým že upozorňuje na existenciu herne alebo kasína alebo nabáda na účasť na hazardnej hre. 

V novom metodickom usmernení Úrad pre reguláciu hazardných hier, v rámci svojej zákonnej právomoci zjednocovať výklad jednotlivých ustanovení zákona o hazardných hrách,  určuje pravidlá správania sa prevádzkovateľov hazardných hier tak, aby bol naplnený zmysel a účel zákona o hazardných hrách. Je nevyhnutné jasne a určito vymedziť, že všetky formy reklamy upozorňujúce na existenciu prevádzky a taktiež prvky a podnety nabádajúce na účasť na hazardnej hre vo vzdialenosti do 200 metrov bude Úrad pre reguláciu hazardných hier považovať za nezákonné. Zároveň stanovil pravidlá vzhľadu vonkajších častí herní a kasín, ktoré musia byť bez akejkoľvek vizuálnej marketingovej komunikácie, okrem označenia vstupu do herní alebo kasín vyplývajúcich zo zákona o hazardných hrách, a to bez použitia akýchkoľvek výrazných farieb (najmä metalických, neónových a pod.) na vonkajších častiach herne alebo kasína. Vonkajšou časťou herne alebo kasína sa rozumie aj vstup z ulice (výklady, dvere, okná, fasáda, strecha) a verejne prístupná vnútorná časť budovy, v ktorej je herňa alebo kasíno umiestnené.

ZDROJ: unsplash.com

V prípade umiestnenia herne alebo kasína v nákupnom centre alebo v hoteli sa uvedené rovnako vzťahuje aj na všetky navigačné prvky (tabule, šípky, oznamy alebo akékoľvek iné symboly, texty, obrázky a pod.), ktoré majú návštevníkovi pomôcť nájsť a identifikovať herňu alebo kasíno. Úlohou týchto prvkov je upozorniť na existenciu herne alebo kasína, a preto je takáto reklama v zmysle zákona zakázaná. Zákaz reklamy sa vzťahuje na všetky vonkajšie časti herne alebo kasína a taktiež v okruhu 200 metrov od herne alebo kasína. 

Prevádzkovatelia hazardných hier sú povinní zosúladiť označovanie herní a kasín so zákonom a s novým metodickým usmernením najneskôr do 30. júna 2024. Výnimku tvoria herne a kasína, ktoré sa nachádzajú na území miest alebo obcí, v ktorých je už prijaté všeobecne záväzné nariadenie upravujúce zákaz umiestnenia herní a kasín na jej území a platnosť individuálnej licencie na ich prevádzkovanie končí najneskôr 30. septembra 2024.

Celé znenie nového usmernenia nájdete tu: Metodické usmernenie k posudzovaniu reklamy podľa § 15 ods. 9 a § 16 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri vykonávaní dozoru.