Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) vykonal za prvý štvrťrok 2023 celkovo 2511 dozorov, čo je o 201 viac ako v rovnakom období minulého roka.

K výraznému medziročnému nárastu počtu vykonaných kontrol prispela reštrukturalizácia dozoru a strategické nastavenie samotného výkonu dozoru zo strany najvyššieho vedenia úradu.

Veľmi ma teší, že sa darí napĺňať ciele stanovené pri mojom nástupe do funkcie, okrem iného aj v oblasti dozornej činnosti nad hazardnými hrami. Veľká vďaka pri napĺňaní stanovených cieľov patrí samozrejme predovšetkým naším dozorovým pracovníkom v rámci celej Slovenskej republiky, ktorí aktívne vyhľadávajú nelegálne zariadenia a dohliadajú na plnenie všetkých zákonných povinnosti zo strany legálnych prevádzkovateľov. Mať hazardné hry pod systematickým dohľadom je jednou z hlavných úloh úradu ako regulátora v oblasti hazardu.“ uviedol generálny riaditeľ ÚRHH Dávid Lenčéš.

ZDROJ: urhh.sk

Viac ako 45 percentný  nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka zaznamenali kontroly zamerané na vyhľadávaciu činnosť v prevádzkach bez licencie. Za prvý štvrťrok 2023 vykonali zamestnanci ÚRHH 437 kontrol zameraných na boj proti nelegálnym hazardným hrám v podobe kvízomatov a ťažbomatov, s cieľom zabrániť ich ďalšiemu prevádzkovaniu. Ako v tejto súvislosti ďalej uviedol generálny riaditeľ ÚRHH: „Zvýšená systematická kontrolná činnosť nelegálnych prevádzok má svoje opodstatnenie a prináša svoje výsledky, keďže v porovnaní s rokom 2022 sa výrazne znižuje počet zistených nelegálnych zariadení na trhu. Vyhľadávanie nelegálnych prevádzok a zaisťovanie nelegálnych prístrojov má tak preventívny charakter a v konečnom dôsledku vedie k ochrane spoločnosti, predovšetkým mladistvých a rizikových skupín osôb, ktoré sú vylúčené z účasti na hazardných hrách.“

V zmysle zákona o hazardných hrách sa v malých prevádzkach, akými sú, napríklad, pohostinstvá, nesmú výherné prístroje prevádzkovať. Výherné zariadenia s smú prevádzkovať výlučne len v herniach alebo v kasínach. Každý herný prístroj musí mať udelenú licenciu ÚRHH. Prevádzkovanie hazardnej hry bez udelenej alebo vydanej licencie je zakázané.

ZDROJ: urhh.sk

Úrad pre reguláciu hazardných hier okrem kontrol dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona na mieste, vykonáva dozor aj na diaľku. V prvom kvartáli tohto roku hovoríme o takmer 90 % náraste takto vykonávaných kontrol oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Táto forma dozoru umožňuje efektívnejšie skontrolovať väčší počet prevádzok, a to bez fyzického opustenia miesta pracoviska vďaka online prístupom na server prevádzkovateľov hazardných hier.  

K celkovému nárastu efektivity vykonávaných dozorov za obdobie 2022-2023 prispelo aj zriadenie špecializovaného oddelenia pre dozor nad internetovými hazardnými hrami, ktorý vznikol 01.11.2022. Úlohou špecializovaného oddelenia je predovšetkým výkon dohľadu nad licencovanými internetovými hazardnými hrami, ako aj vyhľadávanie a následné zamedzenie prístupu na nelegálne webové stránky prevádzkujúce alebo propagujúce hazardné hry bez licencie.